ครูสอนร้องเพลง (Vocal trainer)

@CREWAVE CO., LTD. in Education
  • Floor 1 Room A, 219/1 Asoke towers, 21 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110 View on Map
  • Post Date : June 4, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 152

Job Detail

  • Job ID 5454
  • Experience Fresh
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

Requirements

คุณสมบัติทั่วไป
1. สามารถสื่อสารโดยใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างดี
2. ทำงานได้อย่างซื่อสัตย์และรับผดิชอบต่อหน้าที่
3. กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4. มีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. สําเร็จการศึกษาด้านการร้องเพลง หรือสาขาวชิาเอกที่เกี่ยวข้องทางด้านดนตรี
2. รักในการร้องเพลงและการสอน

Other jobs you may like