นักผลิตเนื้อหา (Contents Maker)

@CREWAVE CO., LTD. in Marketing
 • Floor 1 Room A, 219/1 Asoke towers, 21 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110 View on Map
 • Post Date : June 4, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 130

Job Detail

 • Job ID 5388
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

Requirements

คุณสมบัติทั่วไป
1. สามารถสื่อสารโดยใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างดี
2. ทำงานได้อย่างซื่อสัตย์และรับผดิชอบต่อหน้าที่
3. กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4. มีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวกับด้านการผลิตสื่อวิดีโอ
2. หากเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของช่อง YouTube หรือเจ้าของช่องที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอใน
แพลตฟอร์มต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยกรุณาระบุชื่อช่องและแพลตฟอร์มมาในใบ
ประวัติส่วนบุคคล(Resume)
3. กรุณาแนบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาเพื3อประกอบการพิจารณา

Other jobs you may like

 • Sales Executive (Thairath Logistics)

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900