นักวางแผนกลยุทธ์ศิลปิน (Artists Planner)

@CREWAVE CO., LTD. in Accounting
 • Floor 1 Room A, 219/1 Asoke towers, 21 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110 View on Map
 • Post Date : June 4, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 113

Job Detail

 • Job ID 5403
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

Requirement

คุณสมบัติทั่วไป
1. สามารถสื่อสารโดยใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างดี
2. ทำงานได้อย่างซื่อสัตย์และรับผดิชอบต่อหน้าที่
3. กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4. มีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงาน

1. วิชาเอกนิเทศศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีพื้นฐานความเข้าใจและสนใจในอุตสาหกรรมบันเทิงศิลปิน และวัฒนธรรม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ความคิดเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการบริหารงาน

Other jobs you may like

 • Account Executive (TV)

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900