เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานโครงการ

@Bangsombun in Support
  • 59/70 ซอยนิมิตใหม่ 28 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร , 10510 View on Map
  • Post Date : March 13, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 8
  • Share:

Job Detail

  • Experience Less Than 1 Year
  • Gender Female
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

คุณสมบัติ

1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น อดทนในการทำงาน
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Word, Excel, Visio และ
PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวการณ์เร่งด่วนได้ดี
4. สามารถประสานงานที่ดีเยี่ยม
5. สามารถทำงานเป็นทีมเฉพาะกิจให้สำเร็จลุล่วงได้ดี
6.อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
7.ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
8.มีประสบการณ์ ด้านงานเลขานุการ งานธุรการ งานด้านการจัดทำเอกสาร
(พิจารณาเป็นพิเศษ)

ลักษณะงาน

1. ให้บริการสนับสนุนงานบริหารสำนักงานให้กับองค์กร
1.1 การบริหารจัดการเอกสารต่าง ๆ หมายถึง เอกสารที่เป็นความลับ
เอกสารสำคัญต่าง ๆ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง สัญญาต่าง ๆ
ตลอดจนการต่ออายุอื่น ๆ การดูและด้านรับส่งเอกสารและพนักงานรับ–ส่ง เอกสาร
จดหมายเข้า – ออก เลขที่จดหมาย ออก / หนังสือมอบอำนาจ / หนังสือสัญญา
และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานบริหารสถานที่ปฏิบัติงาน หมายถึง
งานด้านการช่วยกำกับดูแลความสะอาดของแม่บ้าน การจัดการสถานที่ในการทำงาน
การจัดระเบียบห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน ห้องออกกำลังกาย
ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ / เครื่องมือ ห้องน้ำ ห้องครัว และทุกจุดภายในสถานที่ทำงาน
1.3 งานควบคุมยานพาหนะ หมายถึง การดูแลด้านการใช้งานรถของบริษัทฯ
และการใช้งานรถรับจ้างภายนอก ทั้ง รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์
1.4 งานประชาสัมพันธ์ หมายถึง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ
2. งานสนับสนุนการบริหารงานโครงการ หมายถึงจัดทีมสนับสนุน
ในการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอประมูลงานโครงการ เตรียมด้านอุปกรณ์
และสถานที่ เอกสารสำหรับยื่นที่เป็นในส่วนของ เอกสารสำคัญบริษัทฯ
การจัดทำรูปเล่ม การสำเนา การจัดเก็บเอกสาร
3. งานด้านเลขานุการ หมายถึง การนัดหมายในการประชุม
การจัดทำรายงานการประชุม การจัดทำจดหมาย เข้า – ออก การจัดทำบันทึกต่าง ๆ
การจัดทำและจัดส่งเอกสารส่งมอบงาน รวมทั้งการประสานงานอื่น ๆ ด้วย
4. งานธุรการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Other jobs you may like