ALL NOW LOGISTICS COMPANY LIMITED

Overview

  • Founded Date March 4, 2019
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 261

Company Description

เกี่ยวกับ ออลล์ นาว

บริการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานหลายประเภท และรถบรรทุกขนส่งหลายขนาด 
มีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานสากล (ในกรณีการขนส่งแบบเย็น และแช่แข็ง) มีพนักงานประจำหน่วยปฏิบัติการขนส่ง
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ ไทย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดมากกว่า 16 จุดบริการ

2001-2003
เริ่มก่อตั้งบริษัท ไดนามิค โลจิสติกส์ จำกัด (ขนส่ง) และ บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด (คลังสินค้า)
2010
สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจโลจิสติกส์จนสามารถสร้างรายได้ถึง 1000 ล้านบาท
2016
สร้าง “ไดนามิค คอมเพล็กซ์” คลังสินค้าแห่งแรก ขนาด 9,900 ตร.ม. ณ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้บริการด้านบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ
2019
ปรับภาพลักษณ์องค์กรเป็น ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ และ ออลล์ นาว โลจิสติกส์ รวมถึงเปลี่ยนชื่อคลังสินค้าเป็น ออลล์ นาว คอมเพล็กซ์ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบันที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สามารถนำเสนอบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ
2021
เครือเจริญโภคภัณฑ์ฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯจึงได้มอบโอกาสให้เป็นบริษัท โลจิสติกส์กลางของเครือฯ

จากประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มากกว่า 20 ปี ทำให้บริษัท ออลล์ นาวฯ เป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำมากมาย

ทั้งบริษัทภายในประเทศ บริษัทข้ามชาติและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งความร่วมมือทั้งหมดนี้

ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับให้เติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

 ผู้นำด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อสนับสนุน ซัพพลายเชน ทั้งระบบ
ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ภารกิจ

1. สนองความต้องการของลูกค้า
2. ขยายและบริหารจัดการกองรถอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
4. พัฒนาบุคลากรและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร