Find Job

1433 Jobs Found
Displayed Here: 1 - 10 Jobs

 • Content Analyst บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 4 months ago

  Requirements ปริญญาตรี

 • Programmer บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 4 months ago

  Requirements -ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Junior Programmer 1 ปีขึ้นไป -มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน -มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ อัลกอลิทึมของงาน -มีความรู้ความเข้าใจ JavaScript, HTML, Json, AJAX, JQUERY -มีความรู้ความเข้าใจ Client-Side Script และ Server-Side Script -มีความรู้ความเข้าใจ React Full-Stack Front-end

 • Creative Director บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 4 months ago

  Requirements -วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -ประสบการณ์ทำงานในสายงาน Creative ไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ดูแลทีมไม่น้อยกว่า 2 ปี -เชี่ยวชาญในสายงาน Creative ตั้งแต่เริ่มต้นการคิดคอนเซปจนผลงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้กับลูกค้า -มีความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการโดยละเอียดและสามารถสร้างสรรค์ และส่งมอบผลงานที่ตรงกับเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการได้ -มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม สามารถนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างชัดเจนไปยังทีมงานภายในและลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ -มีทักษะการบริหารจัดการทีมและสามารถส่งมอบผลงานได้อย่างมีคุณภาพ ภายในกรอบเวลาที่ตกลงร่วมกัน -มีประสบการณ์ทำงานด้าน Commercial, Content Online หรือ Communication Campaign จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Account Executive (TV) บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 4 months ago

  Requirements -มีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณา อย่างน้อย 1 - 3 ปี -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม -สามารถจัดทำการพรีเซ้นต์งานนำเสนอลูกค้าได้ -หากมีความรู้ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อโทรทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 • เลขานุการ บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 4 months ago

  Requirements -ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ หรือธุรการ 1 ปีขึ้นไป -ทักษะการจัดการและการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม -มีความสามารถในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง -มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

 • Graphic Designer TV บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 4 months ago

  Requirements -ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป -ปริญญาตรี สาขาโฆษณา /ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ / อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ทางด้านออกแบบกราฟิก สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อประกอบข่าว Multi Media, Motion Graphic -มีพื้นฐานการออกแบบ Layout & Compose, Artwork & Printing -ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ได้ดี *จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากใช้โปรแกรม Vizrt, After Effect, Blender ได้ดี -เข้างานเป็นกะได้

 • Senior QA (Mannual Test) บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 4 months ago

  Requirements <span data-sheets-value="{"1":2,"2":"-Bachelor or Master Degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or related field\r\n-At least 0-2 years experience in Software Application Testing, Mannual testing is a plus\r\n-Good ...

 • Senior Graphic Designer บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 4 months ago

  Requirements -วุฒิปริญญาตรี สาขาการออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง/เทียบเท่า -มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ออกแบบ มีทักษะสูงในซอฟต์แวร์ออกแบบ Adobe เช่น Adobe Photoshop, Illustrator และ InDesign -มีประสบการณ์กับการออกแบบดิจิตอลและสิ่งพิมพ์ มากกว่า 5 ปี -นักคิดสร้างสรรค์ที่มีทักษะการจินตนาการ สุนทรียภาพทางงานออกแบบที่ยอดเยี่ยม ใส่ใจในรายละเอียด และมีสภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด -ความสามารถในการจัดการและลำดับความสำคัญของชิ้นงาน และทำงานสำเร็จในกำหนดเวลาที่กำหนด -ความสามารถในการสื่อสาร (ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร) กับผู้คนที่หลากหลายจากภูมิหลังทางวิชาชีพที่แตกต่างกัน

 • General Affair Officer (Thairath Logistics) บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 4 months ago

  Requirements -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระบบต่างๆได้ -ละเอียดรอบครอบ และทำงานเป็นระบบ -มีทักษะในการสื่อสารดี

 • ทนายความงานคดี บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Published 4 months ago

  Requirements -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือ เนติบัณฑิต -มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ -มีประสบการณ์ในการว่าความและงานด้านทนายความ 3 ปี ขึ้นไป ด้านงานสื่อมวลชน ลิขสิทธิ์ เป็นต้น -สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้