EXP System Co.,Ltd.

Overview

  • Founded Date January 21, 2020
  • Posted Jobs 19
  • Viewed 190

Company Description

ผู้ช่วยสำหรับการพัฒนา Software House

เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนานวัตกรรม และเทคโทโนโลยีให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ เพราะเราเชื่อว่า Software House ที่ดีจะช่วยให้การทำงานมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการทำงาน นำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เราพร้อมที่จะพาธุรกิจของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตไปด้วยกัน

มุ่งเน้นที่จะสร้างความเป็นเลิศในด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ

เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและให้บริการออนไลน์แพลตฟอร์มและเกมที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่ถูกสร้างและพัฒนาโดยคนไทย โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความเป็นเลิศในด้านคุณภาพสินค้า การให้บริการและการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพผ่านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้องค์กรและคู่ค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

ให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นอันดับหนึ่ง

  • ขยายฐานธุรกิจและยกระดับสินค้าและการให้บริการสู่มาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการต่อคู่ค้าและลูกค้าและเพื่อสร้างความมั่นคงต่อองค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานทั้งด้านความรู้ ความสามารถ การเงินที่มั่นคง และความสุขในการทํางาน

พัฒนาและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้าเพื่อขยายฐานธุรกิจ

  • ยกระดับมาตรฐานสินค้าและการให้บริการเพื่อขยายฐานธุรกิจสู่ตลาดโลกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และต่อยอดความรู้ในทุกมิติเพื่อความมั่นคงขององค์กรโดยการเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
  • สร้างองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นในทุกระดับ ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า

สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้งานให้เป็นที่ยอมรับและบอกต่อ

เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและให้บริการออนไลน์แพลตฟอร์มและเกมที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่ถูกสร้างและพัฒนาโดยคนไทย โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความเป็นเลิศในด้านคุณภาพสินค้า การให้บริการและการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพผ่านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้องค์กรและคู่ค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

Active Jobs From EXP System Co.,Ltd.