LEARN CORPORATION CO.,LTD.

Overview

  • Founded Date September 4, 2008
  • Posted Jobs 22
  • Viewed 128

Company Description

LEARN Corporation ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2549 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนรู้และกระจายบทเรียนคุณภาพให้เข้าถึงคนทั่วประเทศ จึงก่อตั้งสถาบัน OnDemand ผู้นำด้านการสอนพิเศษแห่งแรกที่นําคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อการเรียนการสอน และเป็นสถาบันสอนพิเศษอันดับหนึ่งที่มีผู้เรียนมากที่สุดในไทย ในปี พ.ศ. 2560 LEARN Corporation ได้อดีต Data Scientist จากองค์กรเทคโนโลยีระดับโลกมาร่วมสร้างทีม Technology คิดค้นนวัตกรรมแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์และครอบคลุมทุกช่วงวัย เกิดเป็น Learning Ecosystem ที่สามารถเข้าถึงคนแล้วกว่า 2.5 ล้านคนทั่วประเทศ