ZyGen

Overview

  • Founded Date February 10, 1999
  • Posted Jobs 6
  • Viewed 19

Company Description

บริษัท ไซเจ็น จำกัด

ถูกก่อตั้งเมื่อปี 2542 โดยเริ่มจากการเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาทางด้าน SAP และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้าน SAP มามากกว่า 24 ปี และยังมีเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการในด้านการประเมินและพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อให้การจัดการและบริหารงานธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Active Jobs From ZyGen