เจ้าหน้าที่ประกันภัย (Insurance officer)

Full time @Energy Absolute Public Company Limited in Other
  • 89 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 View on Map
  • Post Date : October 15, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 44

Job Detail

  • Job ID 9945
  • Experience Fresh
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

 จัดเตรียมข้อมูล การขอต่ออายุประกันภัย/หรือ
การจัดทำประกันภัยใหม่ ของบริษัท และบริษัทฯในเครือ
 จัดหาและเปรียบเทียบข้อเสนอกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
รวมถึงการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
 ติดตามการเคลมการประกันภัย (หากมี)
 งานอื่นๆ ที่ได้รับจากที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Other jobs you may like