IT service

Full time @Central Watson Co., Ltd. in IT , in Other
 • 3388/23-24 อาคาร สิรินรัตน์ ชั้น 5 ถ. พระรามที่ ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 25

Job Detail

 • Job ID 10088
 • Experience Less Than 1 Year
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

-รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสาขา โดยดูแลแก้ไขและให้คำแนะนำ,ปรึกษา
-ติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งานและตอบสนองความต้องการขององค์กรและผู้ใช้งาน

 

-ปริญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Other jobs you may like

 • Programmer

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900