SIAM WEALTH MANAGEMENT

Overview

  • Founded Date October 7, 2017
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 16

Company Description

กว่าจะมาเป็นเรา

อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

   Siam Wealth Management หรือ สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยความมุ่งหวังที่จะมอบบริการการวางแผนการเงินแบบครบวงจรแก่คนไทยทุกคน

   เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการวางแผนการเงินของคนไทยในทุกมิติ เราจึงพัฒนาขีดความสามารถของนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงินของเราให้สามารถบริการได้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนสร้างความมั่งคั่ง การวางแผนปกป้องความมั่งคั่ง การวางแผนสะสมความมั่งคั่ง การวางแผนต่อยอดและเพิ่มพูนความมั่งคั่ง และการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง ตามมาตรฐานการวางแผนการเงินระดับสากล

   และในทุกวันนี้ เรายังคงให้บริการด้านคำปรึกษาและวางแผนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ผ่านนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560